Reklamasjon / Garanti

Har du problemer med din pumpe og du mener det er vi eller leverandør av produktet som skal stå for kostnadene?

Reklamasjon/ garanti bedrift

Ifølge Forbrukerkjøpsloven (fjel.) § 30 kan selger kun kreve betaling for undersøkelse som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon dersom selger har gjort forbruker uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Les gjerne om lov om forbrukerkjøp her.  — https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34

Ved innsendelse av skjemaet under bekrefter jeg/vi å ha blitt gjort oppmerksomme på følgende:

  • Reklamasjoner som ikke viser seg å være reklamasjon vil bli belastet iht. Viken Pumpeservice AS sine generelle salgs- og leveringsbetingelser.
  • Hvis undersøkelsen og utførelsen viser at reklamasjon ikke er reklamasjon, belastes tiden for undersøkelsen og utførelsen.
  •  

Privat

Reklamasjon kan for forbrukere skje senest 5 år etter overtagelse, eller fra tidspunktet hvor hele eller deler av leveransen er tatt i bruk. Reklamasjon av et produkt som viser seg å være ubegrunnet pga. manglende service. Feil bruk og/eller håndtering o.l., vil bli belastet i henhold til Viken Pumpeservice As sine gjeldende servicesatser.

 

Dette i de tilfeller hvor leverandøren/servicetekniker avslår garanti på produktet.

Skjema for reklamasjon